Ubezpieczenia

Uczestnicy imprez organizowanych przez organizatora-Kramer Sport– są ubezpieczeni przez SIGNAL IDUNA Polska S.A. na postawie OW BEZPIECZNE PODRÓŻE Nr 2/Z/2014r. w zakresie standardowym: KL – koszty leczenia 10.000 euro ( koszty ratownictwa 6000 euro – podlimit KL), NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków: NWI – trwały uszczerbek na zdrowiu 10 000 zł NWS – śmierć 10 000 zł . Ubezpieczenie nie obejmuje chorób przewlekłych i nowotworowych.

1. Uczestnicy imprez organizowanych przez Kramer Sport są ubezpieczeni przez SIGNAL IDUNA Polska S.A. w zakresie

  •     • KL – koszty leczenia 10 000 euro ( koszty ratownictwa 6000 euro – podlimit KL),
  •     • NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków:
  •     • NWI – trwały uszczerbek na zdrowiu 10 000 zł
  •     • NWS – śmierć 10 000 zł , na postawie OW BEZPIECZNE PODRÓŻE Nr 2/Z/2014r.

2. Uczestnik przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do zapoznania się´ z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia SIGNAL IDUNAL BEZPIECZNE PODRÓŻE, zatwierdzonymi uchwałą Nr 2/Z/2014r. Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 15.01.2014 roku.”
3.W przypadku konieczności likwidacji szkody UCZESTNIK wyraża zgodę na zwolnienie lekarzy prowadzących jego leczenie z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwala na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia ubezpieczycielowi.
4.Ubezpieczenie nie obejmuje chorób przewlekłych.
Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ryzyk do ubezpieczenia zagwarantowanego przez organizatora zgodnie z pkt.1., np. chorób przewlekłych i nowotworowych, uprawiania sportów ekstremalnych wysokiego ryzyka, wyczynowych.
5. W dniu wykupienia imprezy/ wpłaty zaliczki klient ma możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy zgodnie z OWU : „Ogólne Warunkami Koszty Imprezy Turystycznej zatwierdzonymi uchwałą zatwierdzonych uchwałą Nr 17/Z/2013 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z dnia 27.03.2013 roku
6.W przypadku wykupienia ubezpieczenia RG na podstawie OW Koszty Imprezy Turystycznej należy rozszerzyć ubezpieczenie o następstwa chorób przewlekłych jeżeli zostały stwierdzone u ubezpieczonego, osób bliskich lub współuczestnika podróży.
7. Każdorazowo przed udaniem się do lekarza za granicą, także przed udaniem się na wizytę kontrolną, należy skontaktować się z Centralą Alarmową Inter Partner Assistance Polska S.A. tel.: 0048 (0) 22 864 55 26, Fax.: 0048 (0) 22 575 95 75, SMS: +48 661 000 888.
8. Dane osób objętych ubezpieczeniem w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania/zameldowania, zostaną udostępnione i będą przetwarzane przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji umowy ubezpieczenia oraz marketingu produktów i usług świadczonych przez spółki należące do grupy SIGNAL IDUNA w Polsce. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celu marketingowym.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Certyfikat SIGNAL IDUNA

ZAŚWIADCZENIE o wpisie do Rejestru Organizatorów Turysryki i Pośredników Turystycznych

Copyright © Kramer Sport 2016. All rights reserved.